Нові вимоги до фахових видань


Шановні колеги, 21 грудня на офіційній сторінці Наукового Комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій у Facebook ми знайшли повідомлення про узгодження нової версії проекту наказу МОН «Порядок формування переліку фахових видань України» з Науковим комітетом.

Текст проекту наразі є у відкритому доступі за цим посиланням.

Оскільки цей проект окреслює нові вимоги до наукових фахових видань України, ми вирішили продублювати його на нашому сайті (я це було з попереднім проектом).

Для більшої зручності нами було прибрано шапку проекту наказу та додатки, деякі фрагменти тексту ми дозволили собі підкреслили або додати гіперпосилання на корисні матеріали. Решту тексту, звичайно, залишено без змін. З повагою.


Порядок Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

1. Порядок формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Порядок) встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України (далі – Перелік), а також класифікації та моніторингу видань, включених до Переліку. Видання, яке відповідає визначеним у Порядку вимогам, набуває статусу фахового наукового видання України.

2. Метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань є підвищення якості опублікованої у них наукової інформації та інтеграція цих видань до світового наукового простору. Під публікацією тут розуміється випуск друкованого видання накладом не менше 50 примірників або оприлюднення видання в електронному вигляді в мережі Інтернет у форматі, не призначеному для редагування, з вільним або платним доступом.

3. Наукові фахові видання з Переліку застосовуються для:

3.1. Розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір.

3.2. Створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукової спільноти.

3.3. Офіційного визнання наукових публікацій, зокрема:

 • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
 • врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ;
 • врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових та науково-педагогічних працівників;
 • врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

4. Засновниками (співзасновниками) наукового фахового видання можуть бути суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», серед яких має бути принаймні одна юридична особа.

5. Включення наукового періодичного видання до Переліку здійснюється із зазначенням спеціальностей, за якими видання здійснює публікації.

6. До Переліку наукових фахових видань України включаються наукові періодичні видання України, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (категорія «А»), видання, які відповідають всім переліченим нижче  вимогам пп. 6.1-6.8 (категорія «Б»), і видання, які відповідають вимогам пп. 6.1,6.2 з перелічених нижче, з врахуванням вимог п.12.3 (категорія «В») :

6.1. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових видань).

6.2. ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої періодичності.

6.3. Забезпечення якісного незалежного рецензування поданих до публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, що включені  в Web of Science Core Collection та/або Scopus, або, у випадку монографій або розділів монографій, видані міжнародними видавництвами, що входять до категорій A, B, або C за класифікацією  SENSE  згідно до переліку, доступного за URL http://www.sense.nl. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років.

6.4. Присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (digital object identifier).

6.5. Наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 даного Порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років, або не менше семи публікацій за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки (як публікації, в даному пункті враховуються статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання, опубліковані щонайменше у двох різних виданнях, які включені в Web of Science Core Collection або Scopus, або (у випадку монографій або розділів монографій) видані міжнародними видавництвами, що входять до категорій A, B, або C за класифікацією  SENSE  згідно до переліку, доступного за URL http://www.sense.nl).

У складі редакційної колегії повинно бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладах вищої освіти. Для введення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку.

6.6. Наявність web-сайту видання з українським та англійським інтерфейсом (інтерфейс може бути іншими додатковими мовами, пов’язаними зі сферою поширення видання), або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання,  з наступною інформацією:

 • політика (мета та завдання) наукового видання;
 • склад редакційної колегії (редакційної ради, за наявності) із зазначенням наукового ступеня, звання та основного місця роботи;
 • процедура рецензування та дотримання редакційної етики;
 • порядок оформлення та подання публікації до оприлюднення;
 • у разі відкритого доступу – повні тексти, при умові розповсюдження за передплатою – інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання;
 • якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, то кожна публікація не українською мовою супроводжується також анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

6.7. Включення до профільних міжнародних наукометричних баз даних, перелік яких затверджується МОН за погодженням з Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

6.8. Розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, а при умові розповсюдження за передплатою – повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів.

7. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку до МОН подаються такі документи.

7.1. Клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом керівника.

7.2. Заповнений бланк заявки про включення до Переліку (Додаток 1) на паперовому та електронному носіях.

7.3. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (для друкованих періодичних видань) або витяг з наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання.

7.4. Документ про здійснення обов’язкового розсилання періодичного видання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 608 від 10 травня 2002 року «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

7.5. Два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента).

8. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905. У разі наявності позитивного висновку експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОН для прийняття рішення.

9. Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або передчасного вилучення видання з Переліку, МОН офіційним листом інформує засновника (співзасновників) про причини відмови про включення або вилучення.

10. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) офіційного листа з причиною відмови шляхом подання до МОН апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законом.

11. Наукове фахове видання може бути вилучене з Переліку за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог даного Порядку. У разі вилучення наукового видання з Переліку, засновник (співзасновники) може подавати нове клопотання після виправлення зауважень МОН не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення або після розсилання видавцем обов’язкових примірників наступних трьох чергових номерів видання.

У разі повторного виявлення  цих порушень, видання виключається з Переліку без права поновлення.

12. Під час включення наукового видання до Переліку МОН, йому присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно вказувати у вихідних відомостях видання.

12.1. категорія «А» – присвоюється науковим фаховим виданням, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Наукові фахові видання, що включені до категорій «А» вважаються такими, що постійно включені до Переліку за умови, що їх не виключили з числа таких, які включені в Scopus та/або Web оf Science Core Collection (крім випадків, зазначених у п. 15).

12.2. категорія «Б» –  присвоюється науковим фаховим виданням, які відповідають вимогам пп. 6.1–6.8.

12.3. категорія «В» – присвоюється всім науковим фаховим виданням, які включені до Переліку на день затвердження цього Порядку наказами МОН (Додаток 2), а також може присвоюватись виданням, які втратили право на категорію «А» або категорію «Б». Видання категорії «В» вважаються включеними до Переліку на тимчасовій основі і через один рік після набуття чинності даним Порядком повинні надати МОН документи, що підтверджують виконання вимог п. 6.3, 6.6 даного Порядку, в іншому разі ці видання виключаються з Переліку. Через два роки після набуття чинності даним Порядком, категорія «В» припиняє своє існування, а відповідні видання, які не виконали вимог для категорії «Б» або категорії «А», виключаються з Переліку.

13. У разі перереєстрації друкованого видання зі зміною Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або зміни у електронному виданні, засновник (співзасновники) повинен упродовж одного місяця подати до МОН клопотання щодо внесення змін до Переліку та копію нового Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або витяг з наказу засновника про зміни у електронному науковому періодичному виданні.

14. Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної категорії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог даного Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведене в іншу категорію або може бути вилученим з Переліку, про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового видання та висвітлює цю інформацію на офіційному web-сайті.

15. Підставами для виключення видання з Переліку є:

 • недотримання вимог цього Порядку;
 • порушення редакцією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України, при опублікуванні видання;
 • систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними;
 • порушення процедури незалежного рецензування та дотримання редакційної етики, декларованої виданням згідно п.6.6 даного Порядку.

16. Голова та члени редакційної колегії несуть персональну відповідальність за політику журналу щодо організації рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

17. При виключенні видання категорії “А” з наукометричних баз Web of Science та Scopus, воно набуває статус видання категорії “Б”. При виявленні підстав для виключення видання в категорії “Б” згідно пункту 12.2, воно набуває статусу видання категорії “В”. Таке видання підлягає перевірці на наявність підстав для виключення його з Переліку відповідно до  пункту 15.


Про те, що слід зробити, щоб мати можливість індексуватися у Scopus та WoS, ми нещодавно намагалися розповісти у нашому матеріалі… 

Как попасть в Scopus и Web of Science?

З повагою. Учасники проекту OSU.


Теги: , ,

Дата публикации материала: 25.12.2017

Трекбэк с Вашего сайта.

Поделиться: